PCCU là gì? Nghĩa của từ pccu

PCCU là gì?

PCCU“Pediatric Critical Care Unit” trong tiếng Anh.

PCCU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCCU“Pediatric Critical Care Unit”.

Pediatric Critical Care Unit: Đơn vị chăm sóc quan trọng cho trẻ em.

Giải thích ý nghĩa của PCCU

PCCU có nghĩa “Pediatric Critical Care Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị chăm sóc quan trọng cho trẻ em”.