PCGD là gì? Nghĩa của từ pcgd

PCGD là gì?

PCGD“Phổ cập giáo dục” trong tiếng Việt.

PCGD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCGD“Phổ cập giáo dục”.

Phổ cập giáo dục.

Giải thích ý nghĩa của PCGD

PCGD có nghĩa “Phổ cập giáo dục” trong tiếng Việt.