PCGDBTH là gì? Nghĩa của từ pcgdbth

PCGDBTH là gì?

PCGDBTH“Phổ cập giáo dục bậc trung học” trong tiếng Việt.

PCGDBTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCGDBTH“Phổ cập giáo dục bậc trung học”.

Phổ cập giáo dục bậc trung học.

Giải thích ý nghĩa của PCGDBTH

PCGDBTH có nghĩa “Phổ cập giáo dục bậc trung học” trong tiếng Việt.