PCGDTH là gì? Nghĩa của từ pcgdth

PCGDTH là gì?

PCGDTH“Phổ cập giáo dục tiểu học” trong tiếng Việt.

PCGDTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCGDTH“Phổ cập giáo dục tiểu học”.

Phổ cập giáo dục tiểu học.

Giải thích ý nghĩa của PCGDTH

PCGDTH có nghĩa “Phổ cập giáo dục tiểu học” trong tiếng Việt.