PCLBMN là gì? Nghĩa của từ pclbmn

PCLBMN là gì?

PCLBMN“Phòng chống lụt bão miền Nam” trong tiếng Việt.

PCLBMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCLBMN“Phòng chống lụt bão miền Nam”.

Phòng chống lụt bão miền Nam.

Giải thích ý nghĩa của PCLBMN

PCLBMN có nghĩa “Phòng chống lụt bão miền Nam” trong tiếng Việt.