PCLBTƯ là gì? Nghĩa của từ pclbtư

PCLBTƯ là gì?

PCLBTƯ“Phòng chống lụt bão Trung ương” trong tiếng Việt.

PCLBTƯ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCLBTƯ“Phòng chống lụt bão Trung ương”.

Phòng chống lụt bão Trung ương.

Giải thích ý nghĩa của PCLBTƯ

PCLBTƯ có nghĩa “Phòng chống lụt bão Trung ương” trong tiếng Việt.