PCLBTW là gì? Nghĩa của từ pclbtw

PCLBTW là gì?

PCLBTW“Phòng chống lụt bão Trung ương” trong tiếng Việt.

PCLBTW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCLBTW“Phòng chống lụt bão Trung ương”.

Phòng chống lụt bão Trung ương.

Giải thích ý nghĩa của PCLBTW

PCLBTW có nghĩa “Phòng chống lụt bão Trung ương” trong tiếng Việt.