PCO2 là gì? Nghĩa của từ pco2

PCO2 là gì?

PCO2“Partial pressure of carbon dioxide” trong tiếng Anh.

PCO2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCO2“Partial pressure of carbon dioxide”.

Partial pressure of carbon dioxide: Áp suất một phần của khí cacbonic.

Giải thích ý nghĩa của PCO2

PCO2 có nghĩa “Partial pressure of carbon dioxide”, dịch sang tiếng Việt là “Áp suất một phần của khí cacbonic”.