PCR là gì? Nghĩa của từ pcr

PCR là gì?

PCR“Polymerase Chain Reaction” trong tiếng Anh.

PCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCR“Polymerase Chain Reaction”.

Polymerase Chain Reaction: Phản ứng chuỗi polymerase.

Giải thích ý nghĩa của PCR

PCR có nghĩa “Polymerase Chain Reaction”, dịch sang tiếng Việt là “Phản ứng chuỗi polymerase”.