PCTH là gì? Nghĩa của từ pcth

PCTH là gì?

PCTH“Phổ cập tiểu học” trong tiếng Việt.

PCTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCTH“Phổ cập tiểu học”.

Phổ cập tiểu học.

Giải thích ý nghĩa của PCTH

PCTH có nghĩa “Phổ cập tiểu học” trong tiếng Việt.