PCTHCS là gì? Nghĩa của từ pcthcs

PCTHCS là gì?

PCTHCS“Phổ cập trung học cơ sở” trong tiếng Việt.

PCTHCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCTHCS“Phổ cập trung học cơ sở”.

Phổ cập trung học cơ sở.

Giải thích ý nghĩa của PCTHCS

PCTHCS có nghĩa “Phổ cập trung học cơ sở” trong tiếng Việt.