PCTN là gì? Nghĩa của từ pctn

PCTN là gì?

PCTN“Phòng chống tệ nạn” trong tiếng Việt.

PCTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCTN“Phòng chống tệ nạn”.

Phòng chống tệ nạn.

Giải thích ý nghĩa của PCTN

PCTN có nghĩa “Phòng chống tệ nạn” trong tiếng Việt.