PCTNXH là gì? Nghĩa của từ pctnxh

PCTNXH là gì?

PCTNXH“Phòng chống tệ nạn xã hội” trong tiếng Việt.

PCTNXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCTNXH“Phòng chống tệ nạn xã hội”.

Phòng chống tệ nạn xã hội.

Giải thích ý nghĩa của PCTNXH

PCTNXH có nghĩa “Phòng chống tệ nạn xã hội” trong tiếng Việt.