PCTPCNC là gì? Nghĩa của từ pctpcnc

PCTPCNC là gì?

PCTPCNC“Phòng chống tội phạm công nghệ cao” trong tiếng Việt.

PCTPCNC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCTPCNC“Phòng chống tội phạm công nghệ cao”.

Phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Giải thích ý nghĩa của PCTPCNC

PCTPCNC có nghĩa “Phòng chống tội phạm công nghệ cao” trong tiếng Việt.