PDA là gì? Nghĩa của từ pda

PDA là gì?

PDA“Personal Digital Assistant” trong tiếng Anh.

PDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDA“Personal Digital Assistant”.

Personal Digital Assistant: Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân.

Một số kiểu PDA viết tắt khác:

Predicted Drift Angle: Góc trôi dự đoán.

Public Display of Affection: Hiển thị tình cảm công khai.

Push-Down Automaton: Push-Down Automaton.

Giải thích ý nghĩa của PDA

PDA có nghĩa “Personal Digital Assistant”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân”.