PDD là gì? Nghĩa của từ pdd

PDD là gì?

PDD“Past Due Date” trong tiếng Anh.

PDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDD“Past Due Date”.

Past Due Date: Ngày quá hạn.

Một số kiểu PDD viết tắt khác:

Presidential Decision Directive: Chỉ thị Quyết định của Tổng thống.

Giải thích ý nghĩa của PDD

PDD có nghĩa “Past Due Date”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày quá hạn”.