PDP là gì? Nghĩa của từ pdp

PDP là gì?

PDP“Programmable Data Processor” trong tiếng Anh.

PDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDP“Programmable Data Processor”.

Programmable Data Processor: Bộ xử lý dữ liệu có thể lập trình.

Một số kiểu PDP viết tắt khác:

Performance Development Plan: Kế hoạch phát triển hiệu suất.

Giải thích ý nghĩa của PDP

PDP có nghĩa “Programmable Data Processor”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ xử lý dữ liệu có thể lập trình”.