PDRY là gì? Nghĩa của từ pdry

PDRY là gì?

PDRY“People's Democratic Republic of Yemen” trong tiếng Anh.

PDRY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDRY“People's Democratic Republic of Yemen”.

People's Democratic Republic of Yemen: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen.
lỗi thời từ năm 1990.

Giải thích ý nghĩa của PDRY

PDRY có nghĩa “People's Democratic Republic of Yemen”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen”.