PEET là gì? Nghĩa của từ peet

PEET là gì?

PEET“Partnerships for Enhancing Expertise in Taxonomy” trong tiếng Anh.

PEET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEET“Partnerships for Enhancing Expertise in Taxonomy”.

Partnerships for Enhancing Expertise in Taxonomy: Quan hệ đối tác để nâng cao kiến ​​thức chuyên môn trong phân loại học.

Giải thích ý nghĩa của PEET

PEET có nghĩa “Partnerships for Enhancing Expertise in Taxonomy”, dịch sang tiếng Việt là “Quan hệ đối tác để nâng cao kiến ​​thức chuyên môn trong phân loại học”.