PEK là gì? Nghĩa của từ pek

PEK là gì?

PEK“PolyEtherKetone” trong tiếng Anh.

PEK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEK“PolyEtherKetone”.

PolyEtherKetone: PolyEtherKetone.

Giải thích ý nghĩa của PEK

PEK có nghĩa “PolyEtherKetone”, dịch sang tiếng Việt là “PolyEtherKetone”.