PES là gì? Nghĩa của từ pes

PES là gì?

PES“PolyEtherSulfone” trong tiếng Anh.

PES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PES“PolyEtherSulfone”.

PolyEtherSulfone: PolyEtherSulfone.

Giải thích ý nghĩa của PES

PES có nghĩa “PolyEtherSulfone”, dịch sang tiếng Việt là “PolyEtherSulfone”.