PEST là gì? Nghĩa của từ pest

PEST là gì?

PEST“UK Public Engagement with Science and Technology” trong tiếng Anh.

PEST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEST“UK Public Engagement with Science and Technology”.

UK Public Engagement with Science and Technology: Sự tham gia của cộng đồng Vương quốc Anh với Khoa học và Công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của PEST

PEST có nghĩa “UK Public Engagement with Science and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Sự tham gia của cộng đồng Vương quốc Anh với Khoa học và Công nghệ”.