PETE là gì? Nghĩa của từ pete

PETE là gì?

PETE“PolyEthyleneTErephthalate” trong tiếng Anh.

PETE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PETE“PolyEthyleneTErephthalate”.

PolyEthyleneTErephthalate: PolyEthyleneTErephthalate.

Giải thích ý nghĩa của PETE

PETE có nghĩa “PolyEthyleneTErephthalate”, dịch sang tiếng Việt là “PolyEthyleneTErephthalate”.