PEU là gì? Nghĩa của từ peu

PEU là gì?

PEU“Protein-Energy Undernutrition” trong tiếng Anh.

PEU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEU“Protein-Energy Undernutrition”.

Protein-Energy Undernutrition: Protein-Năng lượng Thiếu dinh dưỡng.

Một số kiểu PEU viết tắt khác:

Puerto Lempira.

Page Electric Utility: Trang Tiện ích Điện.

Pan-European Union: Liên minh châu Âu.

Parents Educational Union: Liên minh giáo dục phụ huynh.

Presidential Escort Unit: Đơn vị Hộ tống Tổng thống.

Preventive Education Unit: Đơn vị Giáo dục Dự phòng.

Professional Educators Union: Liên minh các nhà giáo dục chuyên nghiệp.

Project Executing Unit: Đơn vị thực hiện dự án.

Giải thích ý nghĩa của PEU

PEU có nghĩa “Protein-Energy Undernutrition”, dịch sang tiếng Việt là “Protein-Năng lượng Thiếu dinh dưỡng”.