PFD là gì? Nghĩa của từ pfd

PFD là gì?

PFD“Permanent Fund Dividend” trong tiếng Anh.

PFD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFD“Permanent Fund Dividend”.

Permanent Fund Dividend: Cổ tức quỹ vĩnh viễn.

Một số kiểu PFD viết tắt khác:

Personal Flotation Device: Thiết bị tuyển nổi cá nhân.

Giải thích ý nghĩa của PFD

PFD có nghĩa “Permanent Fund Dividend”, dịch sang tiếng Việt là “Cổ tức quỹ vĩnh viễn”.