PG&E là gì? Nghĩa của từ pg&e

PG&E là gì?

PG&E“Pacific Gas & Electric” trong tiếng Anh.

PG&E là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PG&E“Pacific Gas & Electric”.

Pacific Gas & Electric: Pacific Gas & Electric.

Giải thích ý nghĩa của PG&E

PG&E có nghĩa “Pacific Gas & Electric”, dịch sang tiếng Việt là “Pacific Gas & Electric”.