PGA là gì? Nghĩa của từ pga

PGA là gì?

PGA“Professional Golfers' Association” trong tiếng Anh.

PGA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PGA“Professional Golfers' Association”.

Professional Golfers' Association: Hiệp hội người chơi gôn chuyên nghiệp.

Một số kiểu PGA viết tắt khác:

Pin Grid Array: Mảng lưới pin.

Promotion Girl A: Nữ tiếp thị A.

Programmable-gain amplifier: Bộ khuếch đại độ lợi có thể lập trình.

Propylene glycol alginate.

Pentagestrone acetate: Pentagestron axetat.

Polyglutamic acid: Axit polyglutamic.

Giải thích ý nghĩa của PGA

PGA có nghĩa “Professional Golfers' Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội người chơi gôn chuyên nghiệp”.