PGĐ là gì? Nghĩa của từ pgđ

PGĐ là gì?

PGĐ“Phó giám đốc” trong tiếng Việt.

PGĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PGĐ“Phó giám đốc”.

Phó giám đốc.

Giải thích ý nghĩa của PGĐ

PGĐ có nghĩa “Phó giám đốc” trong tiếng Việt.