PGHH là gì? Nghĩa của từ pghh

PGHH là gì?

PGHH“Phật giáo Hòa Hảo” trong tiếng Việt.

PGHH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PGHH“Phật giáo Hòa Hảo”.

Phật giáo Hòa Hảo.

Giải thích ý nghĩa của PGHH

PGHH có nghĩa “Phật giáo Hòa Hảo” trong tiếng Việt.