PGS là gì? Nghĩa của từ pgs

PGS là gì?

PGS“Phó Giáo sư” trong tiếng Việt.

PGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PGS“Phó Giáo sư”.

Phó Giáo sư.

Giải thích ý nghĩa của PGS

PGS có nghĩa “Phó Giáo sư” trong tiếng Việt.