PHHS là gì? Nghĩa của từ phhs

PHHS là gì?

PHHS“Phụ huynh học sinh” trong tiếng Việt.

PHHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PHHS“Phụ huynh học sinh”.

Phụ huynh học sinh.

Giải thích ý nghĩa của PHHS

PHHS có nghĩa “Phụ huynh học sinh” trong tiếng Việt.