PILOT là gì? Nghĩa của từ pilot

PILOT là gì?

PILOT“Programmed Inquiry, Learning, or Teaching” trong tiếng Anh.

PILOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PILOT“Programmed Inquiry, Learning, or Teaching”.

Programmed Inquiry, Learning, or Teaching: Yêu cầu, Học tập hoặc Giảng dạy được Lập trình.

Một số kiểu PILOT viết tắt khác:

Portable In-flight Landing Operations Trainer: Huấn luyện viên vận hành hạ cánh trên máy bay di động.

Giải thích ý nghĩa của PILOT

PILOT có nghĩa “Programmed Inquiry, Learning, or Teaching”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu, Học tập hoặc Giảng dạy được Lập trình”.