PLUS là gì? Nghĩa của từ plus

PLUS là gì?

PLUS“People Like Us” trong tiếng Anh.

PLUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PLUS“People Like Us”.

People Like Us: Mọi người thích chúng ta.

Một số kiểu PLUS viết tắt khác:

Professional Liability Underwriting Society: Hiệp hội bảo lãnh trách nhiệm pháp lý chuyên nghiệp.

Progressive Left Unions and Sub-Branches: Các Liên hiệp và Chi nhánh Bên trái Tiến bộ.

Giải thích ý nghĩa của PLUS

PLUS có nghĩa “People Like Us”, dịch sang tiếng Việt là “Mọi người thích chúng ta”.