PNL là gì? Nghĩa của từ pnl

PNL là gì?

PNL“Preferred Network List” trong tiếng Anh.

PNL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PNL“Preferred Network List”.

Preferred Network List: Danh sách mạng ưa thích.

Một số kiểu PNL viết tắt khác:

Polytechnic of North London: Bách khoa Bắc Luân Đôn.

Pacific Northwest National: Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương.

Pacific Northwest Laboratory: Phòng thí nghiệm Tây Bắc Thái Bình Dương.

National Liberal Party: Đảng Tự do Quốc gia.

Pacific Naval Laboratory: Phòng thí nghiệm Hải quân Thái Bình Dương.

Partidul Național Liberal.

Passenger Name List: Danh sách tên hành khách.

Percutaneous nephrolithotripsy: Tán sỏi thận qua da.

National Liberation Party: Đảng giải phóng dân tộc.

Pacific National League: Liên đoàn quốc gia Thái Bình Dương.

Pacific Northwest League: Giải đấu tây bắc Thái Bình Dương.

Giải thích ý nghĩa của PNL

PNL có nghĩa “Preferred Network List”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách mạng ưa thích”.