POJO là gì? Nghĩa của từ pojo

POJO là gì?

POJO“Plain Old Java Object” trong tiếng Anh.

POJO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng POJO“Plain Old Java Object”.

Plain Old Java Object: Đối tượng Java Old Plain.

Giải thích ý nghĩa của POJO

POJO có nghĩa “Plain Old Java Object”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng Java Old Plain”.