POMO là gì? Nghĩa của từ pomo

POMO là gì?

POMO“Production Oriented Maintenance Organization” trong tiếng Anh.

POMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng POMO“Production Oriented Maintenance Organization”.

Production Oriented Maintenance Organization: Tổ chức Bảo trì Định hướng Sản xuất.

Một số kiểu POMO viết tắt khác:

Post-Modern American Pilipino Performance Project: Dự án biểu diễn phi công Mỹ thời hậu hiện đại.

Giải thích ý nghĩa của POMO

POMO có nghĩa “Production Oriented Maintenance Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Bảo trì Định hướng Sản xuất”.