POST là gì? Nghĩa của từ post

POST là gì?

POST“Power-On Self-Test” trong tiếng Anh.

POST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng POST“Power-On Self-Test”.

Power-On Self-Test: Khả năng tự kiểm tra.

Một số kiểu POST viết tắt khác:

Police Officer Standards and Training: Tiêu chuẩn và Đào tạo Sĩ quan Cảnh sát.

Peninsula Open Space Trust: Ủy thác không gian mở bán đảo.

Giải thích ý nghĩa của POST

POST có nghĩa “Power-On Self-Test”, dịch sang tiếng Việt là “Khả năng tự kiểm tra”.