PRIME là gì? Nghĩa của từ prime

PRIME là gì?

PRIME“Programme for Rebuilding and IMproving Existing” trong tiếng Anh.

PRIME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PRIME“Programme for Rebuilding and IMproving Existing”.

Programme for Rebuilding and IMproving Existing: Chương trình xây dựng lại và cung cấp IM hiện có.

Giải thích ý nghĩa của PRIME

PRIME có nghĩa “Programme for Rebuilding and IMproving Existing”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình xây dựng lại và cung cấp IM hiện có”.