PRNT là gì? Nghĩa của từ prnt

PRNT là gì?

PRNT“Plaque Reduction Neutralization Test” trong tiếng Anh.

PRNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PRNT“Plaque Reduction Neutralization Test”.

Plaque Reduction Neutralization Test: Thử nghiệm trung hòa giảm mảng bám.

Giải thích ý nghĩa của PRNT

PRNT có nghĩa “Plaque Reduction Neutralization Test”, dịch sang tiếng Việt là “Thử nghiệm trung hòa giảm mảng bám”.