PROBE là gì? Nghĩa của từ probe

PROBE là gì?

PROBE“Prospective Randomized Open Blinded End-point” trong tiếng Anh.

PROBE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PROBE“Prospective Randomized Open Blinded End-point”.

Prospective Randomized Open Blinded End-point: Điểm cuối bịt mắt mở ngẫu nhiên có triển vọng.

Giải thích ý nghĩa của PROBE

PROBE có nghĩa “Prospective Randomized Open Blinded End-point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm cuối bịt mắt mở ngẫu nhiên có triển vọng”.