PSB là gì? Nghĩa của từ psb

PSB là gì?

PSB“Purple Sulfur Bacteria” trong tiếng Anh.

PSB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PSB“Purple Sulfur Bacteria”.

Purple Sulfur Bacteria: Vi khuẩn lưu huỳnh tía.

Một số kiểu PSB viết tắt khác:

Please See Below: Vui lòng xem bên dưới.

Photosynthetic bacteria: Vi khuẩn quang hợp.

Giải thích ý nghĩa của PSB

PSB có nghĩa “Purple Sulfur Bacteria”, dịch sang tiếng Việt là “Vi khuẩn lưu huỳnh tía”.