PTCS là gì? Nghĩa của từ ptcs

PTCS là gì?

PTCS“Phổ thông cơ sở” trong tiếng Việt.

PTCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTCS“Phổ thông cơ sở”.

Phổ thông cơ sở.

Giải thích ý nghĩa của PTCS

PTCS có nghĩa “Phổ thông cơ sở” trong tiếng Việt.