PTN là gì? Nghĩa của từ ptn

PTN là gì?

PTN“Phòng thí nghiệm” trong tiếng Việt.

PTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTN“Phòng thí nghiệm”.

Phòng thí nghiệm.

Giải thích ý nghĩa của PTN

PTN có nghĩa “Phòng thí nghiệm” trong tiếng Việt.