PTNT là gì? Nghĩa của từ ptnt

PTNT là gì?

PTNT“Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.

PTNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTNT“Phát triển Nông thôn”.

Phát triển Nông thôn.

Giải thích ý nghĩa của PTNT

PTNT có nghĩa “Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.