PTO là gì? Nghĩa của từ pto

PTO là gì?

PTO“Paid Time Off” trong tiếng Anh.

PTO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTO“Paid Time Off”.

Paid Time Off: Thời gian nghỉ có trả lương.

Một số kiểu PTO viết tắt khác:

Patent and Trademark Office: Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu.

Please Turn Over: Xin vui lòng chuyển qua.

Planned Time Off: Thời gian nghỉ theo kế hoạch.

Personal Time Off: Thời gian nghỉ cá nhân.

Power Take-Off: Bộ truyền lực.

Parietal, Temporal, Occipital: Đỉnh, Thái dương, Chẩm.

Giải thích ý nghĩa của PTO

PTO có nghĩa “Paid Time Off”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian nghỉ có trả lương”.