PTT là gì? Nghĩa của từ ptt

PTT là gì?

PTT“Phó Thủ tướng” trong tiếng Việt.

PTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTT“Phó Thủ tướng”.

Phó Thủ tướng.

Giải thích ý nghĩa của PTT

PTT có nghĩa “Phó Thủ tướng” trong tiếng Việt.