PTTH là gì? Nghĩa của từ ptth

PTTH là gì?

PTTH“Phổ thông trung học” trong tiếng Việt.

PTTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTTH“Phổ thông trung học”.

Phổ thông trung học.

Giải thích ý nghĩa của PTTH

PTTH có nghĩa “Phổ thông trung học” trong tiếng Việt.