PTTM là gì? Nghĩa của từ pttm

PTTM là gì?

PTTM“Phẫu thuật thẩm mỹ” trong tiếng Việt.

PTTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTTM“Phẫu thuật thẩm mỹ”.

Phẫu thuật thẩm mỹ.

Giải thích ý nghĩa của PTTM

PTTM có nghĩa “Phẫu thuật thẩm mỹ” trong tiếng Việt.