PTTT là gì? Nghĩa của từ pttt

PTTT là gì?

PTTT“Phát triển trẻ thơ” trong tiếng Việt.

PTTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTTT“Phát triển trẻ thơ”.

Phát triển trẻ thơ.

Giải thích ý nghĩa của PTTT

PTTT có nghĩa “Phát triển trẻ thơ” trong tiếng Việt.