PTV là gì? Nghĩa của từ ptv

PTV là gì?

PTV“Phát thanh viên” trong tiếng Việt.

PTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTV“Phát thanh viên”.

Phát thanh viên.

Giải thích ý nghĩa của PTV

PTV có nghĩa “Phát thanh viên” trong tiếng Việt.